Xiangyu Zhang

Xiangyu Zhang   (China)

xzhang @ mpia.de

3-D Interstellar Dust Map in the Milky Way

TBD


Supervisor:    Gregory Green   (MPIA)